Διδάσκοντες Πληροφορική ανά τάξη σε Σχολικές Μονάδες Αιτ/νίας 2016-17

           Α. Γυμνάσια            : https://goo.gl/hkFtZB

Β. ΓΕΛ & Λ.Τ. Γυμ   : https://goo.gl/O3t4IJ

Γ. ΕΠΑΛ & ΕΚ         : https://goo.gl/zt18Bm


Σχολεία - Αποστάσεις ανά Δήμο/Πόλη

 

Διερεύνηση  Προφίλ- Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Αιτ/νίας:  Ερωτηματολόγιο 1