Δείτε επίσης
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020, 6:29 am

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   (on-line

Το Σύνταγμα είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους που ρυθμίζει τη μορφή του πολιτεύματος, την οργάνωση και λειτουργία του και τις σχέσεις κράτους-πολίτη. Είναι αποτέλεσμα ιστορικής εξέλιξης και εκφράζει συσχετισμό κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων. Αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται όλη η υπόλοιπη νομοθεσία, όπως οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις κ.λπ..

Στην Ελλάδα ισχύον Σύνταγμα είναι αυτό που θεσπίσθηκε από τον Ε’ Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 1975 (τέθηκε σε ισχύ την 11/6/1975) και τροποποιήθηκε εν μέρει από την ΣΤ’ Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 1986, την Ζ’ Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 2001 και την Η’ Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση το 2008 . Το Σύνταγμα της Ελλάδας αποτελείται από 120 άρθρα.

[Το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ ΑναθεωρητικήςBουλής των Ελλήνων) (Πηγή: Ελληνικό Κοινοβούλιο) ] 

παρ. 1. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Αναθεωρητική Bουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. 
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»
 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι Διεθνείς Κανόνες Δικαίου και ειδικά ότι σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν νομοθετήματα της πολιτείας. Ειδικά οι ιδρυτικές διακηρύξεις της ΕΕ είναι ισοδύναμες με το ελληνικό Σύνταγμα. Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν με τα περισσότερα νομοθετήματα της ΕΕ, αφού υπάρχει η πρόβλεψη της εναρμόνισης των συνταγμάτων των χωρών – μελών με αυτό της ΕΕ.  
Τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγουν νομοθετήματα διαφόρων ειδών και εύρους. Τέτοια είναι οι κανονισμοί, οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι συστάσεις και οι γνώμες.
Ο κανονισμός έχει ισχύ γενική, δεσμευτική και άμεση για όλα τα κράτη που συμμετέχουν. Η απόφαση έχει ισχύ ειδική, άμεση και δεσμεύει το κράτος-μέλος. Η οδηγία δεσμεύει το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων για την υλοποίηση του αποτελέσματος στο ίδιο το κράτος. Οι συστάσεις και οι γνώμες έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 NOMOI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι νόμοι αποτελούν νομοθετήματα που θεσπίζονται από τη Βουλή σύμφωνα με νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Στη συνέχεια εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε νόμος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται με έναν αύξοντα αριθμό, το έτος της ψηφίσεώς του και το όνομά του.

Ν.1566/1985 - ΦΕΚ. 167 Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ν. 2525/1997 Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις

Ν. 1824/1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4:
Καθιέρωση ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο]

Ν. 2640/1998 Δευτεροβάθμια Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση\

Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8: Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικοτήτων στην Αθμια]

Ν. 2986/2002 Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Ν. 3255/2004 Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων [Άρθρο 7:
κατάργηση εξετάσεων Β’ Λυκείου σε εθνικό επίπεδο σε κοινά θέματα]

Ν. 3475/2006 Οργάνωση και λειτουργία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [Άρθρο 21: εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από Αθμια σε Βθμια και αντιστρόφως]

Ν. 3699/2008 Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ν. 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193)  Νέο Λύκειο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Ν. 2525 "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"

 ΦΕΚ Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας (Πηγή: Εκπαιδευτική Κλίμακα)

 


 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Τα Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.)  είναι νομοθετήματα τα οποία είναι θεσπίσματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατά κανόνα κάθε πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να προσυπογράφεται από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενό της.

Τα προεδρικά διατάγματα διακρίνονται σε ρυθμιστικά, σε εκτελεστικά και σε κανονιστικά. Τα ρυθμιστικά εκδίδονται στα πλαίσια ρυθμίσεων του πολιτεύματος π.χ. διορισμός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Τα εκτελεστικά εκδίδονται για την εκτέλεση νόμων. Τέλος, τα κανονιστικά ρυθμίζουν κανόνες δικαίου.

Π.Δ. 603/1982 Οργάνωση και Λειτουργία των μονάδων Ειδικής Αγωγής

ΠΔ 8/1995. Αξιολόγηση μαθητών

Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006.

Π.Δ. 60/2006 Αξιολόγηση των μαθητών Ενιαίου Λυκείου

Π.Δ. 43/2010 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”»

Π.Δ. 48/2012 (Τροποποίηση Π.Δ. 60/2006)

Π.Δ. 61/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Οι υπουργικές αποφάσεις αποτελούν νομοθετήματα τα οποία καλύπτουν τις λεπτομέρειες των νόμων. Εκδίδονται από τους υπουργούς και αποτελούν κανόνες δικαίου.

 


ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν πηγές δικαίου αφού η ύπαρξή τους προϋποθέτει κανόνες δικαίου επάνω στους οποίους στηρίζονται για να αντιμετωπίσουν θέματα ρύθμισης και οργάνωσης.

 Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)  Ν. 2690/1999   δημόσια είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο. 

  • «ως δημόσια έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις», (παρ. 1, άρθρο 5, Ν. 2690/1999).
  • «ως διοικητικά έγγραφα εννοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις».
  • Ποια είναι δημόσια έγραφα; (Πηγή: ΑΠΔΠΧ)

 

«…όλα τα έγγραφα των Δημοσίων Υπηρεσιών θα δημιουργούνται με προγράμματα επεξεργασίας κείμενου. Χειρόγραφα έγγραφα δεν θα διεκπεραιώνονται και θα επιστρέφονται (Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α.1/8249/19-2-2001 Ηλεκτρονική Διοίκηση) (Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών, 2033)

 Όταν εκδότης ή αποδέκτης ή και οι δύο είναι Δημόσιες Υπηρεσίες, η αλληλογραφία ονομάζεται αλληλογραφία Δημοσίων Υπηρεσιών και το περιεχόμενο της ποικίλλει ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό (παροχή ή αίτηση πληροφοριών, παροχή οδηγιών κ.λπ.). Η αλληλογραφία Δημοσίων Υπηρεσιών διακρίνεται σε εισερχόμενη και εξερχόμενη.

Εισερχόμενη είναι η αλληλογραφία που περιέρχεται με κάθε μέσο στην υπηρεσία και εξερχόμενη είναι αυτή που συντάσσεται από την υπηρεσία και προορίζεται για αποδέκτες εξωτερικούς ως προς την υπηρεσία.

Η υπηρεσιακή σφραγίδα τίθεται σε κάθε πρωτότυπο έγγραφο και σε κάθε ακριβές του αντίγραφο. Η σφραγίδα τίθεται μπροστά από την υπογραφή με τρόπο ώστε το δεξί της τμήμα να αγγίζει το αριστερό άκρο της υπογραφής. Στην περίπτωση του πρωτότυπου εγγράφου τίθεται δίπλα στην ιδιόχειρη υπογραφή.

Για την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα, ισχύει ο Νόμος 2690/1999 στο άρθρο 5.

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

"Με το άρθρο 1 του  Ν. 4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών."

Στην υπεύθυνη δήλωση :

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με την οποία δεναπαιτείται επικύρωση αντιγράφου, αν αυτό συνοδεύεταιαπό την κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων», Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλω:

α)

β)

γ)

Συναφώς, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004), «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 (τιμωρία με φυλάκιση 3 μηνών, κάθειρξη μέχρι 10 ετών) η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως».

 

 


Nέο όνομα Σεπετέμβριος 2015