Δείτε επίσης
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, 11:25 am

Σχ. Ετ. 2016-2017

 

Αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 137852/Γ2 | 02-09-2014

 

«Πληροφορική»   Α-Β-Γ τάξης Γυμνασίου

 Πρόγραμμα Σπουδών ΦΕΚ Β’ 304/13-3-2003

 Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου στην Πληροφορική Π.Δ. 39 ΦΕΚ 75 /28-3-2014

 Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο: ΦΕΚ Β 1687 2015_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Από 22 μαθητές 2 τμήματα)ΦΕΚ 1687/13-8-2015 

 

 

  • Εξετάσεις μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου.

 Σχ. Έτος 2015-16

Σύμφωνα με το νέο Π.Δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75/28-3-2014), το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο ανήκει στη Β” ομάδα μαθημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 από το 2015-2016 για την Γ’ τάξη δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.

Μπορείτε όμως να βάλετε και στο Γ' Τρίμηνο Ωριαίο Διαγώνισμα ή/και τεστ.

 

Σχ. Έτος 2014-15

Οδηγίες για τη διδασκαλία Πληροφορικής Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015
Το μάθημα "Πληροφορική" του Γυμνασίου ανήκει σύμφωνα με το νέο Π.Δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75/283-2014) στην Β' ομάδα μαθημάτων, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 αυτό έχει ισχύ από το 2015-2016 για την Γ’ τάξη. Επομένω, και το Σχολικό Έτος 2014-2015 στη Γ’ τάξη διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 άρθρο 3 (ΦΕΚ 226 τ. Α) όπου σύμφωνα με την:

Παρ. 4: «…Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης»

Παρ. 6:  «…. τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό».

Άρθρο 4, παρ 6: Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/1991 ».

Κατά τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Γυμνασίου οι ερωτήσεις (Θεωρητικού και Εφαρμοσμένου χαρακτήρα) είναι στο σύνολό τους εννέα (9) και οι μαθητές υποχρεούνται ν’ απαντήσουν τις έξι (6).
Οι ερωτήσεις διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της διδακτέας ύλης και μόνο οι τρεις (3) από αυτές μπορεί να είναι ασκήσεις‐προβλήματα (προγράμματα γλώσσας προγραμματισμού), οι υπόλοιπες αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος συμπεριλαμβανομένου και του 2ου Κεφαλαίου της 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ο Προγραμματισμός στην Πράξη), και μπορεί να είναι θέματα ανάπτυξης αλλά και κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, Σωστού‐Λάθους, εντοπισμού λάθους κλπ).

Υπενθυμίζουμε, ότι στόχος του μαθήματος δεν είναι η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. LOGO / Scratch, ...) αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που λύνονται με αλγοριθμικό τρόπο.

 

 Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) - Συνέχιση της εφαρμογής του τροποποιημένου ωρολογίου προγράμματος για το τρέχον σχολικό έτος (2014-15) Πληροφορική: Α-2, Β-2, Γ-2 ώρες   Γ1/139312/ 4-9-2014

 

«ΣΕΠ»

  • Βιβλίο ΣΕΠ   Γ΄ τάξης Γυμνασίου http://kesyp-agr.ait.sch.gr/ns/?cat=20  
  • Βιβλίο  Εργασιακό Περιβάλλον του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer 
  • Ευρωδιαβατήριο  (Europass ) – Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα:  http://europass.eoppep.gr/index.php/el/
  • Ηλεκτρονικό PORTFOLIO Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας: «Ένα σύγχρονο εργαλείο για την πρόσβαση και κινητικότητα στην αγορά εργασίας» (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder)
  • Τούσκα Αικ. (Παρουσίαση) Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίου Εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής ΣΕΠ και Αγωγής Σταδιοδρομίας
  • Φαναριώτη-Τριανταφύλλης (Παρουσίαση) Ρόλος ΚΕΣΥΠ - Στόχοι - Μεθοδολογία ΣΕΠ

 


 

«Βιωματικές Δράσεις»   Α-Β τάξης Γυμνασίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015_16

 

16-09-15 Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

 

 

  • Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».

 

 

Στην Γ΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων:

Στα τρία τρίμηνα της Γ΄ τάξης προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων από τρία επιστημονικά πεδία, ήτοι 1. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, λόγω των ενδιαφερόντων και των αναγκών της συγκεκριμένης ηλικίας, 2. Τοπική Ιστορία και 3. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α). Η δράση κάθε επιστημονικού πεδίου θα διαρκεί ένα τρίμηνο και οι εποπτεύοντες καθηγητές θα μετακινούνται διαδοχικά ανά τρίμηνο σε επόμενο τμήμα Βιωματικής Δράσης, ώστε στο τέλος της χρονιάς όλα τα τμήματα να έχουν ασχοληθεί και με τα τρία επιστημονικά πεδία.


 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων: 115475/Γ2/21-08-2013Υ.Α. (Β΄ 2121)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων με πιλοτική εφαρμογή νέων Προγραμμάτων Σπουδών 06-09-2013: 115475/Γ2/21-08-2013Υ.Α. (Β΄ 2121) & 104868/Γ2/13-09-2011 Υ.Α. (Β΄ 2240)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων: ΔΕΠΠΣ 206/29-08-2013

Oδηγίες για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου: 139609/Γ2/1-10-2013. 2012-2013

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 2012-2013

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης (Ολιγόλεπτα Τεστ & Ωριαίο Διαγώνισμα) στο Γυμνάσιο Εγκύκλιος 128746/Γ2/19-10-2012 Ισχύει το Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) 2011-2012 Αξιολόγηση Γυμνάσιο-Λύκειο (ΠΔ 47 27-04-12) 2011-2012

Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία


Θεμτικές Ενότητες ΣΚΖ

Α. Θεματική Ενότητα «Επικοινωνώ, αισθάνομαι… είμαι ο εαυτός μου»

Α1. «Επικοινωνώντας με τους άλλους»

Α2. «Τα συναισθήματά μας»

Α3. «Γνωριμία με τον εαυτό μας»

Α4. «Αντιμετωπίζοντας το άγχος»

Β. Θεματική ενότητα «Ζούμε μαζί»

Β1. «Οι σχέσεις μεταξύ μας»

Β2. «Διαχειρίζομαι τις Συγκρούσεις. Βάζω όρια»

Β3. «Σχολείο και Διαφορετικότητα».

Β4. «Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην Ομάδα»

Γ. Θεματική ενότητα «Φροντίζω τον εαυτό μου»

Γ1. «Διατροφή»

Γ2. «Πρόληψη ατυχημάτων και πρώτες βοήθειες»

Γ3. «Σωματική υγιεινή»

Γ4. «Καπνός και αλκοόλ»

Δ. Θεματική ενότητα «Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Δ1. «Το δικό μας σχολείο»

Δ2. «Σχολείο και διαδίκτυο»