Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης;

Αρμοδιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση (συνταξιοδοτικά θέματα και όχι μόνο) του υπαλλήλου έχει μόνο το γραφείο Δ.Ε. ή η Διεύθυνση όπου βρίσκεται ο υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου, δηλαδή της οργανικής θέσης.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία;

      Δ.Δ.Ε  Ν.ΑΧΑΪΑΣ (2610-465892 & 875) (www.dide.ach.sch.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (για τους έγγαμους απαραίτητη η αναγραφή ημερομηνίας γάμου ή χηρείας- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

2)      Πιστοποιητικό Στρατολογίας (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

3)      Πιστοποιητικά σχολών για σπουδάζοντα παιδιά.

4)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

5)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίας πενταετίας (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

6)      Φωτοτυπίες: α) Α.Δ Ταυτότητας, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                     β) Βιβλιαρίου καταθέσεων, ( σε 04 φωτοαντίγραφα)

                              γ) Εκκαθαριστικού σημειώματος, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                    δ) βεβαίωση ΑΜΚΑ ( σε 01 φωτοαντίγραφο)

7)      Τη συνημμένη Αίτηση για απονομή (ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΦΑΠΑΞ) με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 06 φωτοαντίγραφα)

8)      Τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 03 φωτοαντίγραφα)

9)       Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για δόσεις και μήνα εξόφλησης σε περίπτωση δανείων ή εξαγοράς προϋπηρεσίας.

10)  Φωτοτυπία πράξεων από Γ.Λ.Κ./Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Μ.Τ.Π.Υ./Τ.Π.Δ.Υ. και αποδεικτικό εξόφλησης αν υπάρχει αναγνωρισμένη/εξαγορασμένη προϋπηρεσία.

11)  Για την περίπτωση επιδόματος θέσης: την/τις ανακοίνωσης/εις απόφασης ορισμού, το/τα πρακτικό/ά ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησης στην θέση ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

12)  Αν υπάρχει προϋπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου στο δημόσιο: βεβαίωση για κρατήσεις ταμείων ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

13)   Για όσους προσελήφθηκαν στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1η-01-1983 θα πρέπει να μας προσκομίσουν φωτοτυπίες (σε 02 αντίγραφα) των ενσήμων ( π.χ. ΙΚΑ ΤΕΒΕ) ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου του Ασφαλιστικού Φορέα από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. του Ασφαλισμένου, καθώς και το χρονικό διάστημα ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν ζητάμε  βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων, της οποίας η έκδοση έχει καταργηθεί ως διαδικασία  από το ΙΚΑ.

Είμαι καθηγητής. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης;

Σύμφωνα με τον Ν.4186 άρθρο 36 παρ. 20, “…Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους” (δηλαδή 30/6).

N.4186.pdf

Μηχανοργάνωση

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι:

2610243292, 2610243293, 2610243291, 2610243295

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

mgr@dide.ach.sch.gr