Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία;

      Δ.Δ.Ε  Ν.ΑΧΑΪΑΣ (2610-465892 & 875) (www.dide.ach.sch.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (για τους έγγαμους απαραίτητη η αναγραφή ημερομηνίας γάμου ή χηρείας- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

2)      Πιστοποιητικό Στρατολογίας (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

3)      Πιστοποιητικά σχολών για σπουδάζοντα παιδιά.

4)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

5)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίας πενταετίας (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

6)      Φωτοτυπίες: α) Α.Δ Ταυτότητας, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                     β) Βιβλιαρίου καταθέσεων, ( σε 04 φωτοαντίγραφα)

                              γ) Εκκαθαριστικού σημειώματος, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                    δ) βεβαίωση ΑΜΚΑ ( σε 01 φωτοαντίγραφο)

7)      Τη συνημμένη Αίτηση για απονομή (ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΦΑΠΑΞ) με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 06 φωτοαντίγραφα)

8)      Τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 03 φωτοαντίγραφα)

9)       Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για δόσεις και μήνα εξόφλησης σε περίπτωση δανείων ή εξαγοράς προϋπηρεσίας.

10)  Φωτοτυπία πράξεων από Γ.Λ.Κ./Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Μ.Τ.Π.Υ./Τ.Π.Δ.Υ. και αποδεικτικό εξόφλησης αν υπάρχει αναγνωρισμένη/εξαγορασμένη προϋπηρεσία.

11)  Για την περίπτωση επιδόματος θέσης: την/τις ανακοίνωσης/εις απόφασης ορισμού, το/τα πρακτικό/ά ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησης στην θέση ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

12)  Αν υπάρχει προϋπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου στο δημόσιο: βεβαίωση για κρατήσεις ταμείων ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

13)   Για όσους προσελήφθηκαν στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1η-01-1983 θα πρέπει να μας προσκομίσουν φωτοτυπίες (σε 02 αντίγραφα) των ενσήμων ( π.χ. ΙΚΑ ΤΕΒΕ) ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου του Ασφαλιστικού Φορέα από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. του Ασφαλισμένου, καθώς και το χρονικό διάστημα ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν ζητάμε  βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων, της οποίας η έκδοση έχει καταργηθεί ως διαδικασία  από το ΙΚΑ.