Διαπιστωτικές πράξεις βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης με τον Ν.4024/2011

Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης

Διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής κατάταξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις ως προς τις παραπάνω πράξεις θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως και αποκλειστικά υπηρεσιακώς μέσω των σχολείων.

Όλη η σχετική νομοθεσία και οι διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών, εδώ.

file icon doc Διαβιβαστικό

 

 

Οι  εκπαιδευτικοί πριν προβούν σε οποιαδήποτε ένσταση μέσω του σχολείου τους, παρακαλούνται  να ενημερωθούν για τους νόμους και εγκυκλίους, βάσει των οποίων έγινε η κατάταξή τους σε βαθμό και ΜΚ , οι οποίοι βρίσκονται στην   ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας www.dide.ach.sch.gr.  Ειδικότερα ενημερώνουμε ότι, εφαρμόστηκαν από την Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του αρθ. 28 του ν. 4024/2011,  και  τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (αρθ. 12-14)  καθώς και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 (ΑΔΑ 45ΒΣΧ-Β5Α), οικ.2/784000/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ 4577Η-5ΕΤ), 133315/Δ2/23-11-2011, 134780/δ2/30-11-2011, 143531/Γ6/14-12-2011, Φ.361.4/94/142439/Δ1/12-12-2011 του ΥΠΔΒΜΘ.

Οι Δ/ντές των σχολείων, αποκλειστικά και μόνο, θα παραλαμβάνουν τυχόν ενστάσεις – αμφισβητήσεις κατάταξης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους σε βαθμό ή ΜΚ μέχρι 10/1/2012 και στη συνέχεια θα τις στείλουν για έλεγχο στο αρμόδιο πρώην Γραφείο ή στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (όπου υπάρχουν οι Ατομικοί Φάκελοι των εκπ/κών).