Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ06-ΠΕ09-ΠΕ10-ΠΕ11-ΠΕ13-ΠΕ15-ΠΕ16. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση/ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (διόρθωση ως προς τους αριθμούς FAX επικοινωνίας)

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2