Επιλεγέντες Διδάσκοντες για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-14

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα, να παρουσιαστούν την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας, στο Ισόγειο, στην αίθουσα των υπολογιστών, προκειμένου να γίνει επιλογή Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ).

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει επιλεγεί σε περισσότερες από μια Δ.Δ.Ε., επιλέγει και παρουσιάζεται στη μια εξ’αυτών, αφού με υπεύθυνη δήλωση δηλώσει την παραίτησή του από την άλλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (ανακοινοποίηση στο ορθό)