Τροποποίηση Ανακοίνωσης 10/2014 (ΦΕΚ 662/τ.Β/18.03.14) περί κινητικότητας

Σας ενημερώνουμε οτι τροποποιήθηκε η ανακοίνωση 10/2014 περί κινητικότητας.

Σας ενημερώνουμε οτι ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ