Διαπίστωση παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών

Διαπίστωση παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.7 τ.Α΄/26-3-2014)

ΕΓΓΡΑΦΟ