Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4
( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
με μεταφορά της οργανικής θέσης.