Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι μετατέθηκαν με τις αριθμ. 111694/16-07-2014/Γ6 , ΑΔΑ: Ω7Κ09-8Π και 113743/18-07- 2014/Γ6, ΑΔΑ: ΒΔΓΑ9-98Ρ Υπουργικές Αποφάσεις.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με τις αριθμ. 111694/16-07-2014/Γ6, ΑΔΑ: Ω7Κ09-8Π και 113743/18Ό7-2014/Γ6, ΑΔΑ: ΒΔΓΑ9-98Ρ Υπουργικές Αποφάσεις, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να σταλεί και ταχυδρομικά.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ