Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάκληση και συμπληρωματική μετάθεση εκπ/κού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι μετατέθηκαν με τις αριθμ. 111694/16-07-2014/Γ6 , ΑΔΑ: Ω7Κ09-8Π και 113743/18-07- 2014/Γ6, ΑΔΑ: ΒΔΓΑ9-98Ρ Υπουργικές Αποφάσεις.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με τις αριθμ. 111694/16-07-2014/Γ6, ΑΔΑ: Ω7Κ09-8Π και 113743/18Ό7-2014/Γ6, ΑΔΑ: ΒΔΓΑ9-98Ρ Υπουργικές Αποφάσεις, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να σταλεί και ταχυδρομικά.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4
( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
με μεταφορά της οργανικής θέσης.
 

«Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ