Πρόσκληση Εκδ. Ενδ. για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Πατρών με αναπλήρωση για το 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ