Απάντηση της Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας σε δημοσίευμα της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Σχετικά με το δημοσίευμα της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας στις 02-02-2015,  με θέμα:

«Κατάργηση του μνημονιακού πειθαρχικού δικαίου – Άμεση αναστολή των υποχρεωτικών αργιών που έχουν επιβληθεί σε συναδέλφους σχολείων της περιοχής μας».

Η  Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας ήταν απολύτως ενημερωμένη, για το συγκεκριμένο θέμα και είχε υπάρξει πνεύμα πλήρους συναίνεσης σε σχέση με τις ενέργειες της ΔΔΕ Αχαΐας, την αναγκαιότητα και νομιμότητα αυτών.

Συγκεκριμένα, είχε ενημερωθεί για την κείμενη νομοθεσία και τις έγγραφες ρητές εντολές των Προϊσταμένων μας Αρχών, οι οποίες επί λέξει αναφέρουν  ότι: «η επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της υπηρεσιακής μεταβολής της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία, επέρχονται απευθείας εκ του νόμου, ο οποίος καθορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες»  και «οφείλετε να ενημερώσετε έγκαιρα για την θέση τους σε αυτοδίκαιη αργία, πριν την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της Υποπ. Ζ3 του Ν. 4093/2012». Αυτό ακριβώς επράξαμε με τα έγγραφά μας, ενημέρωση δηλ. και μόνο, ως είχαμε υποχρέωση από το Νόμο. Δεν υποκαταστήσαμε κανέναν υπεύθυνο στην έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά από τον αρμόδιο Υπουργό.

Παρόλα αυτά, είναι απορίας άξιο, το πώς και το γιατί επακολούθησε το εν λόγω δημοσίευμα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο είναι ανακριβές και προσβλητικό στο μέρος που αφορά τις ενέργειες στις οποίες προέβην ως Διευθύντρια της ΔΔΕ Αχαΐας. 

Η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, οφείλει να ανακαλέσει τα όσα ανακριβή δημοσίευσε εις βάρους μου και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ