ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Δ/ντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας να λάβουν υπόψη την εγκύκλιο Φ.361.22/27/80025/Ε3 (ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) σελ. 6 παρ. 3 « Κριτήριο συμβολής στο εκπ/κό έργο – προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης» σύμφωνα με την οποία: στη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος (αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια).

Για το λόγο αυτό απαιτείται να συνυποβάλουν με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα συγγένειας στα σχολεία στα οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα ή να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο συζύγου και συγγενών δευτέρου βαθμού εξ αίματος που υπηρετούν στα σχολεία αυτά.

Επίσης παρακαλούνται οι υποψήφιοι να συνοδεύουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά με πίνακα συνημμένων.

Πρόσκληση υποβολής αίτησης Μεταπτυχιακού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδ. Ενδιαφέροντος για θέσεις Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ ΔΔΕ Αχαΐας

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, έως και την 3η Ιουνίου 2015 για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής.

Σχετικά: