ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Δ/ντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας να λάβουν υπόψη την εγκύκλιο Φ.361.22/27/80025/Ε3 (ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) σελ. 6 παρ. 3 « Κριτήριο συμβολής στο εκπ/κό έργο – προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης» σύμφωνα με την οποία: στη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος (αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια).

Για το λόγο αυτό απαιτείται να συνυποβάλουν με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα συγγένειας στα σχολεία στα οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα ή να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο συζύγου και συγγενών δευτέρου βαθμού εξ αίματος που υπηρετούν στα σχολεία αυτά.

Επίσης παρακαλούνται οι υποψήφιοι να συνοδεύουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά με πίνακα συνημμένων.