ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ 2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν εγγράφως ένσταση κατά των παραπάνω πινάκων στη ΔΔΕ Αχαΐας, εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους και αποκλειστικά από 11/6/2015 έως και 15/6/2015 και ώρα 14.00.

Ανακοίνωση Πινάκων

Ανά σχολείο_φθίνουσα

Αλφαβητικά αιτήσεις

 Έντυπο Ένστασης