Ανακοίνωση – Παράταση προσθεσμίας υποβολής αίτησης για Ολική ή Μερική Διάθεση στα Δ.Ι.Ε.Κ. Αχαΐας

 
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για Ολική ή Μερική Διάθεση στα Δ.Ι.Ε.Κ. Αχαΐας παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 9:00 π.μ.