Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσωπων των υπαλλήλων στοΚ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρηςκευμάτων 17/12/2016

Προκήρυξη