Πίνακες οργανικών κενών – υπεραριθμιών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας ΚΑΙ πρόσκληση υποβολής δήλωσης Υπεραρίθμων

Διαβιβαστικό

Πίνακας ανακ. ( 1. υπεραριθμία ΠΕ02 στο 18ο Γ/σιο

                         2. υπεραριθμία ΠΕ06 στο 5ο Γ/σιο  )