Ανακοινοποίηση πίνακα με τύπους σχολείων για υποψήφιους Διευθυντές Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.

 

Πίνακας με τύπους Σχολείων (Ανακοιν)