Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

https://bit.ly/2mjtCdd

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης  μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, έως και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00.