ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 4ου ΓΕΛ ΚΑΙ ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Απόφαση