Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018Υ.Α.(Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) με θέμα: «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ ́τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του ΚρατικούΠιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση_ΚΠπ [pdf]