ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Φ20/63868/Δ4 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄83) για το σχολικό έτος 2019-2020», καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου.

ΦΕΚ-Τομείς Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2019-2020

Δελτίο Τύπου