Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές

Σημειώνεται ότι η 4-μηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 χορηγούνταν στους/στις αναπληρωτές/τριες υπό την προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί στη δημόσια εκπ/ση (ήτοι στον ίδιο εργοδότη συνεχόμενα ή διακεκομμένα) για 1 χρόνο προηγουμένως κλπ και δεν χορηγούνταν στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς βάσει της αριθ. 80/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 καταργήθηκαν από τις 19-6-2021* με την περ. ε του άρθρου 54 του ν. 4808/2021, ΦΕΚ-101 Α/19-6-2021 (βλ. άρθρα 24-54 ν. 4808/2021).

Στην ουσία με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (101 Α΄) αντικαθίσταται το προγενέστερο πλαίσιο χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου σύμφωνα με το καταργηθέν πλέον άρθρο 50 του ν. 4075/2012. Σχετική είναι και η αριθ. 47972/7-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 (101 Α΄) ορίζει ότι:

«2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων

Κατά την άποψη του Τμήματος και αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε γονέα αναπληρωτή εκπαιδευτικό, και την προϋπόθεση της παρ. 2 του εν λόγω νόμου περί συμπλήρωσης 1 έτους «συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη», σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο εργοδότης στους εκπαιδευτικούς είναι η οικεία Δ/νση Εκπ/σης του/της αναπληρωτή/τριας εκπ/κού. Η οικεία Δ/νση Εκπ/σης πρόκειται για την υπηρεσία που πληρώνει, την υπηρεσία της οποίας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τα ζητήματα του/της εργαζομένου/ης αναπληρωτή/ριας εκπ/κού, την υπηρεσία η οποία (ο/η Δντής/τριά της) είναι ο/η πειθαρχικός προϊστάμενος/η κλπ του/της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.
  2. Ο «ίδιος εργοδότης» μπορεί να θεωρηθεί – για τις πρόνοιες αυτού του νόμου – ότι είναι οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης στην οποία απασχολήθηκε ως εκπ/κός ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός κατά το παρελθόν.
  3. Ο «ίδιος εργοδότης» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι α) εν γένει το ελληνικό δημόσιο, β) άλλες υπηρεσίες ή άλλα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, η Εκκλησία της Ελλάδος.
  4. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου αναπληρωτή/τριας εκπ/κού λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους, μεσολαβούν οι μήνες Ιουλίου και Αυγούστου, και με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους από 1η Σεπτεμβρίου δύναται να καταρτιστεί νέα σύμβαση αναπληρωτή/τριας. Οπότε κατ’ ουσίαν δεν υφίστανται «συνεχόμενες» συμβάσεις ορισμένου χρόνου αναπληρωτή/ριας 1 έτους, μπορεί όμως να θεωρηθεί, σύμφωνα και με το πνεύμα του νόμου όπως το αντιλαμβανόμαστε,  ότι υφίστανται «διαδοχικές» συμβάσεις ορισμένου χρόνου ακόμη και εάν έχει μεσολαβήσει άλλη απασχόληση/σύμβαση (π.χ. τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο) μεταξύ των συμβάσεων του/της αναπληρωτή/τριας αρκεί να έχουν συμπληρωθεί συνολικά 12 μήνες απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως αναπληρωτής/τρια εκπ/κός σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης.

Δημήτρης Αβραντίνης
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος (τηλ. 210 344 3356)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ