Διόρθωση πίνακα λειτουργικών κενών 2022

Διόρθωση πίνακα Ενδεικτικών λειτουργικών κενών 2022 ως προς το 7ο ΕΠΑΛ Πατρών (δεν υπάρχει κενό ΠΕ02) και το Γυμνάσιο Διακοπτού (δεν υπάρχει κενό ΤΕ01.07)

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά 2022_up01