Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης ως προσ. αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Σχ. Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Εκπαίδευσης Αχαΐας για το διδ. έτος 2022-2023

– Γ’ Φάση Τακτικός_696Σ46ΜΤΛΗ-7ΔΕ
– Οδηγίες / Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών 2022-2023