Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης/Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ

2η Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης ή και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ισχύει από 25-09-2023

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ 62Μ046ΝΚΠΔ-Μ9Α