Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε τον Πίνακα Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικής Μονάδας ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, όπως καταρτίστηκε, σύμφωνα με την 44η/03-11-2023  Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) ημέρες είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.grείτε ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας    από Παρασκευή 03-11-2023 έως και Δευτέρα 06-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ.

19092_03-11-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΥΠΟΔΝΤΩΝ_ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_signed