Ανακοίνωση Αναμορφωμένου πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε τον Αναμορφωμένο Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικής Μονάδας ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, όπως καταρτίστηκε, σύμφωνα με την 45η/06-11-2023  Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

    Οι δεκτοί υποψήφιοι/ες καλούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του να υποβάλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας του ΓΕΛ Δεμενίκων αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, ήτοι

από Δευτέρα 6/11/2023 έως και Τρίτη 7/11/2023.

Ο Διευθυντής της  σχολικής μονάδας – εντός της ίδιας προθεσμίας–  καλείται να διαβιβάσει στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη που περιλαμβάνει την άποψή του για τους υποψήφιους, σύμφωνα με την παρ.6, του άρθρου 33 της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.361.22 /68/100287/Ε3/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5426/τ.Β΄/14-09-2023) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

19202_06-11-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΥΠΟΔΝΤΩΝ_ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ.signed

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_SIGNED