Αιτήσεις απαλλαγής από διδακτικά καθηκοντά για λόγους υγείας

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από διδακτικά καθήκοντα για λόγους υγείας μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στο  dieythdde@sch.gr. (ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για μηνύματα εμπιστευτικού χαρακτήρα).

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να επισυνάπτονται

  1. Η αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα),  συμπληρωμένη με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού στην αριστερή στήλη.

Στη δεξιά  στήλη,  στο πεδίο συνημμένα, αναγράφετε όλα τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτησή σας. Ειδικά για τα πιστοποιητικά ΚΕΠΑ, αν δεν υποβάλετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να το γράψετε ρητώς ( «δεν υποβάλω  Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ» ).

  1. Ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών. Προσοχή, στις ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφεται ρητώς ότι «ο/η εκπαιδευτικός δεν μπορεί να εκτελέσει τα διδακτικά του/ της καθήκοντα και για ποιο χρονικό διάστημα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό μήνυμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αυτοπροσώπως, ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, την αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.
από Δευτέρα 15 Ιουλίου έως και Παρασκευή 16 Αυγούστου.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ