Μοριοδότηση λόγων υγείας για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί

  • Ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ΚΑΙ
  • Έχουν κάνει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ  ΚΑΙ
  • Είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης  ή οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβριο του 2023  ΚΑΙ
  • Διαθέτουν δικαιολογητικά μοριοδότησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων,  για λόγους υγείας ιδίων / τέκνων / γονέων / αδελφών / συζύγων, τα οποία δεν έχουν ήδη στείλει στη Δ.Δ.Ε.,  να τα στείλουν στο dieythdde@sch.gr ( λογαριασμός Δ.Δ.Ε. για μηνύματα εμπιστευτικού χαρακτήρα) , με θέμα «Αίτηση απόσπασης: Δικαιολογητικά μοριοδότησης για λόγους υγείας ιδίου / τέκνων ….. (συμπληρώστε ανάλογα) ….»

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέχρι και την Τρίτη 16/7/2024.

Οι λόγοι υγείας μοριοδοτούνται σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 34882/Ε2/04-04-2024  Εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.( βλ. σελ. 10) ,Παράγραφ. «5) Σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω)

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  1. Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των ανωτέρω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά [άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α΄115). Στις  γνωματεύσεις που δεν έχουν εκδοθεί από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ασθένεια και το ποσοστό αναπηρίας και ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, εάν σε αυτές δεν αναφέρεται η διάρκεια ισχύος. 2. Η μοριοδότηση των σοβαρών λόγων υγείας δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα. δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιο ή ιδιωτικό».