Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Συνταξιοδοτική νομοθεσία (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf

Έγγραφο Γ.Λ.Κ. με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων.

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ τ.Α 193/17-09-2013) άρθρο 36 παρ.20 και 21 – τροποποιήσεις σχετικά με ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και εκπαιδευτικές άδειες.

Νόμος 4151/2013 (ΦΕΚ τ.Α 103/29-04-2013) άρθρα 1 και άρθρο 3, παρ. 3 και άρθρο 4, παρ.10. – τροποιήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα

Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-04-2012 – τροπολογία που αφορά τον χρόνο υποβολής αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β)

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

file icon pdf εγκύκλιος 13725/0092/26-1-2011 – ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 2,6,17 του Ν.3865/2010

file icon pdf N.3865/2010 -νέο συνταξιοδοτικό

file icon pdf Ν.3863/2010 – διαδοχική ασφάλιση (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf Ν.3687/2008 – Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και λοιπές διατάξεις

file icon pdf Π.Δ.169/2007 – κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο “κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων”

file icon pdf Ν.3029/2002 – Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Δελτίο τύπου

file icon pdf

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), είναι κρατική δομή Δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/6-7-2005) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματά μας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Κ.Ε.Ε. συνιστά καινοτομία στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και της ισότητας των ευκαιριών στη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας (18 ετών και άνω) και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2

file icon doc

Πληροφορίες & Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Ερμού 70, τηλ 2610 243286, κ. Δήμητρα Αποστολοπούλου.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

 

Περισσότερα

Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης;

Αρμοδιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση (συνταξιοδοτικά θέματα και όχι μόνο) του υπαλλήλου έχει μόνο το γραφείο Δ.Ε. ή η Διεύθυνση όπου βρίσκεται ο υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου, δηλαδή της οργανικής θέσης.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία;

      Δ.Δ.Ε  Ν.ΑΧΑΪΑΣ (2610-465892 & 875) (www.dide.ach.sch.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (για τους έγγαμους απαραίτητη η αναγραφή ημερομηνίας γάμου ή χηρείας- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

2)      Πιστοποιητικό Στρατολογίας (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)

3)      Πιστοποιητικά σχολών για σπουδάζοντα παιδιά.

4)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

5)      Βεβαίωση αποδοχών τελευταίας πενταετίας (χορηγείται από μηχανογράφηση της ΔΔΕ Αχαΐας)

6)      Φωτοτυπίες: α) Α.Δ Ταυτότητας, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                     β) Βιβλιαρίου καταθέσεων, ( σε 04 φωτοαντίγραφα)

                              γ) Εκκαθαριστικού σημειώματος, ( σε 05 φωτοαντίγραφα)

                                    δ) βεβαίωση ΑΜΚΑ ( σε 01 φωτοαντίγραφο)

7)      Τη συνημμένη Αίτηση για απονομή (ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΕΦΑΠΑΞ) με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 06 φωτοαντίγραφα)

8)      Τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας ( σε 03 φωτοαντίγραφα)

9)       Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για δόσεις και μήνα εξόφλησης σε περίπτωση δανείων ή εξαγοράς προϋπηρεσίας.

10)  Φωτοτυπία πράξεων από Γ.Λ.Κ./Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Μ.Τ.Π.Υ./Τ.Π.Δ.Υ. και αποδεικτικό εξόφλησης αν υπάρχει αναγνωρισμένη/εξαγορασμένη προϋπηρεσία.

11)  Για την περίπτωση επιδόματος θέσης: την/τις ανακοίνωσης/εις απόφασης ορισμού, το/τα πρακτικό/ά ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησης στην θέση ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

12)  Αν υπάρχει προϋπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου στο δημόσιο: βεβαίωση για κρατήσεις ταμείων ( σε 02 φωτοαντίγραφα).

13)   Για όσους προσελήφθηκαν στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1η-01-1983 θα πρέπει να μας προσκομίσουν φωτοτυπίες (σε 02 αντίγραφα) των ενσήμων ( π.χ. ΙΚΑ ΤΕΒΕ) ή οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου του Ασφαλιστικού Φορέα από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. του Ασφαλισμένου, καθώς και το χρονικό διάστημα ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν ζητάμε  βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων, της οποίας η έκδοση έχει καταργηθεί ως διαδικασία  από το ΙΚΑ.

Είμαι καθηγητής. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης;

Σύμφωνα με τον Ν.4186 άρθρο 36 παρ. 20, “…Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους” (δηλαδή 30/6).

N.4186.pdf

Μηχανοργάνωση

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι:

2610243292, 2610243293, 2610243291, 2610243295

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

mgr@dide.ach.sch.gr

Σχολεία Α’ περιοχής

Α/Α ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΡΔΙΑ

Δ/ΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1 0601010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 26223 ΠΑΤΡΑ 2610 422 250
mail@1gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΜΑΡΚΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2 0601020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 156 26223 ΠΑΤΡΑ 2610322 407
mail@2gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 0601030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ 32 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 329 991
mail@3gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 0601040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 222 833
mail@4gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 0601060 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 223 289
mail@5gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 0601070 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 432 865
mail@6gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7 0601080 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 32 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 321 767
mail@7gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8 0601081 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΙΩΝΙΑΣ 26224 ΠΑΤΡΑ 2610 330 866
mail@8gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΑΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9 0601050 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 277 485
mail@9gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 0601057 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 33 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ 26332 ΠΑΤΡΑ 2610 333 298
mail@10gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 0601051 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ-ΣΚΙΑΘΟΥ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 328 128
mail@11gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 0601052 12o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 26332 ΠΑΤΡΑ 2610 341 370
mail@12gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
13 0601053 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 42 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 424 543
mail@13gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 0601095 14o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΤΗ  ΔΥΜΑΙΩΝ 135 26333 ΠΑΤΡΑ 2610 520 414
mail@14gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 0601096 15o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 420 860
mail@15gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16 0601097 16o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ 13 26443 ΠΑΤΡΑ 2610 433 688
mail@16gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΔΕΜΙΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17 0601098 17o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΒ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΕΓΛΥΚ. 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 274 927
mail@17gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18 0601099 18o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 ΑΡΟΗ 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 226 779
mail@18gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
19 0601700 19o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΚΟΩΝΤΟΣ-ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ 26332 ΠΑΤΡΑ

2610 342 023

Fax: 2610 342 134

mail@19gym-patras.ach.sch.gr 1ο   ΝΤΑΦΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 0601701 20o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 65 ΠΕΡΙΒΟΛΑ 26332 ΠΑΤΡΑ 2610 640 750
mail@20gym-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 0601702 21o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΑΝΘΕΜΙΟΥ 26004 ΠΑΤΡΑ 2610 433 400
mail@21gym-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 0601002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΙ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 429 426
mail@gym-aei-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 0601001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 333 287
mail@gym-peir-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 0601090 1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 220 934
mail@gym-esp-patras.ach.sch.gr 1ο ΒΡΑΔΥ ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 0601092 2o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ 26110 ΠΑΤΡΑ

2610 311 585

mail@2gym-esp-patras.ach.sch.gr 1ο ΒΡΑΔΥ

ΚΑΛΛΙΓΝΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26 0601055 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ  ΕΓΛΥΚΑΔΑ 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 641 800
mail@gym-mous-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
27 0601706 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 994 036
mail@gym-ag-vasil.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28 0615010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ 25002 ΠΑΤΡΑ 2610 670 463
mail@gym-vrachn.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29 0601058 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 26000 ΠΑΤΡΑ 2610 520 489
mail@gym-demen.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΛΟΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30 0601056 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 993 995
mail@gym-kastr.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
31 0616015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΥΑ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 524 888
mail@gym-ovryas.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 0601120 ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 522 821
mail@gym-paral.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
33 0601121 ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 26333 ΠΑΤΡΑ 2610 526 553
mail@2gym-paral.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 0617010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΥ ΡΙΟ 26500 ΡΙΟ 2610 993 442
mail@gym-riou.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35 0601705 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 521 450
mail@gym-sarav.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
36 0641001 ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΟΔΩΡΟΥ 11 26443 ΠΑΤΡΑ 2610 341401
mail@eeek.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΨΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1 0651010 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 422 044
mail@1lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
2 0651020 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 322 394
mail@2lyk-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΣΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
3 0651030 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 322 190
mail@3lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4 0651040 4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΟΗΣ 11 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 620 198
mail@4lyk-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 0651060 5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 223 073
mail@5lyk-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6 0651070 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΡΜΑΝ 57 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 421 200
mail@6lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 0651080 7ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 111-115 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 322 116
mail@7lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
8 0651081 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΟΝΗΣΟΥ 109 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ 2610 328 168
mail@8lyk-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ
9 0651050 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 42 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 431 359
mail@9lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 0651052 10ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΙΤΙΕΣ 26333 ΠΑΤΡΑ 2610 524 300
mail@10lyk-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΤΟΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11 0651085 11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΡΜΑΝ 57 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 453 575
mail@11lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 0651003 12o ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26335 ΠΑΤΡΑ 2610 330 414
mail@12lyk-patras.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΦΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13 0651009 13o ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 222 696
mail@13lyk-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14   ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ ΕΓΛΥΚΑΔΑ 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 641 800
mail@lyk-mous-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
15 0651090 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 32 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 339 981
mail@lyk-esp-patras.ach.sch.gr 1ο ΒΡΑΔΥ ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
16 0651002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΕΙ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 431 509
mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΣΦΑΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 0651001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 333 808
mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΙΤΑ
18 0670100 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 85 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 26333 ΠΑΤΡΑ 2610 225 542
mail@lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 0665010 ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 25002 ΠΑΤΡΑ 2610 670 852
mail@lyk-vrachn.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΟΠΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20 0651058 ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 26000  

2610 525 765                    2610 522 929

mail@lyk-demen.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
21 0651056 ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ 26000 ΠΑΤΡΑ 2610 995 483
mail@lyk-kastr.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
22 0651120 ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 524 660
mail@lyk-paral.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23 0667020 ΓΕΛ ΡΙΟΥ ΡΙΟ 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 992 402
mail@lyk-riou.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
24 0651065

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ (ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

       
       
25 0651100 Λ.Τ. 18ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 ΑΡΟΗ 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 226 779
mail@18gym-lt-patras.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – Σ.Ε.Κ.
1 0640080 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ Γ ΣΕΦΕΡΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26335 ΠΑΤΡΑ 2610 643 156
mail@1epal-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
2 0640081 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 461 721
mail@2epal-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 0640082 3ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2 26331 ΠΑΤΡΑ 2610 346 887

mail@3epal-esp-patras.ach.sch.gr

Ε.Ε. ΒΡΑΔΥ ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 0640085 4ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 62 26442 ΠΑΤΡΑ 2610 438 103
mail@4epal-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
5 0640086 5ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 436622
mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΒΡΑΔΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6 0640087 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610 454881
mail@6epal-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 0640088 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΒΑΦΗ & ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 26335 ΠΑΤΡΑ 2610 643 118
mail@7epal-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 0640090 ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 522859
epal-paral@sch.gr   ΠΡΩΙ ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
9 0650090 9ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ Γ ΣΕΦΕΡΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26335 ΠΑΤΡΑ 2610 643109
mail@9epal-esp-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΒΡΑΔΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10 0656663 1o ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Γ ΣΕΦΕΡΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26335 ΠΑΤΡΑ 2610-643146
mail@1sek-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
11 0656662 2ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26441 ΠΑΤΡΑ 2610 461 723
mail@2sek-patras.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 0650098 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 26334 ΠΑΤΡΑ 2610 641 962

mail@tee-eid-patras.ach.sch.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΙ ΛΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
1 0605000 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 26504 ΠΑΤΡΑ 2610 995 834
gym-p@arsakeio.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
2 0655000 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 26504 ΠΑΤΡΑ 2610 995 842
lyk-p@arsakeio.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΙ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3 0645053 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 61 26500 ΠΑΤΡΑ 2610641946
gymnasio@anagennisiedugr
1ο ΠΡΩΙ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
4 0645053 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ (ΛΥΚΕΙΟ) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 61 26500 ΠΑΤΡΑ 2610 641 0946
lykeio@anagennisiedu.gr 1ο ΠΡΩΙ ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ Ν.
5 0610801 ΤΡΙΑΝΤΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΝΙΑΣ 134 26224 ΠΑΤΡΑ 2610 322 023
triantio@otenet.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΑΔΥ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η.

 

Σχολεία B’ περιοχής

Α/Α ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΡΔΙΑ

Δ/ΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1 0602010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 1 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 28 883
mail@1gym-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 0602020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 22 273
mail@2gym-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΤΣΟΥΡΟΥΤΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
3 0602040 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΥΤΑΛΗΣ & ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 25 900
mail@3gym-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 0602045 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 24 584
mail@4gym-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ
5 0602046 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 22 333
mail@gym-esp-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΒΡΑΔΥ ΔΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
6 0616010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑ 25010 ΑΙΓΕΙΡΑ 26960 31 679
mail@gym-aigeir.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7 0609010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ 25006 ΑΚΡΑΤΑ 26960 22 539
mail@gym-akrat.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
8 0609020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 25003 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 26910 41 282
mail@gym-diakopt.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
9 0602030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΜΑΡΕΣ 25009 ΚΑΜΑΡΕΣ 26910 31 101
mail@gym-kamar.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1 0652010 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 22 226
mail@1lyk-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ
2 0652020 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 48 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 29 979
mail@2lyk-aigiou.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 0659010 ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ 25006 ΑΚΡΑΤΑ 26960 22 178
mail@lyk-akrat.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4 0659020 ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 25003 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 26910 41 275
mail@lyk-diakopt.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
5 0652030 ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΜΑΡΕΣ 25009 ΚΑΜΑΡΕΣ 26910 31 521
mail@lyk-kamar.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6 0666010 ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑ 25010 ΑΙΓΕΙΡΑ 26960 31 064
mail@lyk-aigeir.ach.sch.gr 2ο ΠΡΩΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7 0652046 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ 25100 ΑΙΓΙΟ 2691062678
  2ο ΒΡΑΔΥ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – Σ.Ε.Κ.
1 0640100 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 23 917
mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 0640105 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 25 552
mail@2epal-esp-aigiou.ach.sch.gr Ε.Ε. ΒΡΑΔΥ ΚΑΛΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 0656661 ΣΕΚ ΑΙΓΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 25100 ΑΙΓΙΟ 26910 20 807
mail@1sek-aigiou.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΙΟΥ Τέρμα Μητροπόλεως 25100 ΑΙΓΙΟ 2691 0 27987
      eeeekaigi@sch.gr     ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ