Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016-2017 – Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Εγκύκλιος παράτασης