Αναπληρωτές

Πρόσληψη & Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ_6Δ8Δ46ΝΚΠΔ-ΔΛ0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ_94Ζ446ΝΚΠΔ-ΘΙΑ

Αποφάσεις Πρόσληψης & Τοποθέτησης – Διάθεσης αναπληρωτών της Πράξης: «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_ΨΧΡΛ46ΝΚΠΔ-56Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΜΑΡΚΟΥ_ΦΕΙΔΑΚΗ_Ψ0ΜΖ46ΝΚΠΔ-ΧΘ6

Πρόσληψη και Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της Πράξης: «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_ΨΡΡΑ46ΝΚΠΔ-Ε6Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2023-24_Ψ2Β546ΝΚΠΔ-ΧΕΝ

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού για Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2023-24_ΨΞΠΞ46ΝΚΠΔ-ΓΥΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2023-24_9ΡΩ146ΝΚΠΔ-Ρ9Α

Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24:
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 π.μ. ως ώρα 10:00 π.μ.
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ.
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 π.μ. ως ώρα 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας με Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών

Για τα δικαιολογητικά ενημερωθείτε εδώ.

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων Γ’ Λυκείου

Παρακαλείται η εκπαιδευτικός ΠΕ81 που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά», με κωδικό ΟΠΣ 6001780, αφού ενημερωθεί  από την με αρ. πρωτ.  146649/ΓΔ4/20-12-2023 εγκύκλιο με θέμα «Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 και έναρξη του προγράμματος»:

να παρουσιαστεί στη ΔΔΕ Αχαΐας – β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, και ώρα 09.00 π.μ.

Επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ81 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης:

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24:
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 π.μ. ως ώρα 10:00 π.μ.
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ.
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 π.μ. ως ώρα 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης