Κινητικότητα-Μετατάξεις

Α’ Κύκλος Κινητικότητας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232)  τα περιγράμματα θέσεων της Κινητικότητας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2024, εκτός από τον κλάδο – που είναι εμφανής στην αρχική οθόνη- χαρακτηρίζονται και από ειδικότητα, βάσει τυπικών προσόντων, η οποία φαίνεται μόνο αν ο υποψήφιος μεταβεί στο  αντίστοιχο περίγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνα Τσιαβίκου
MSc,Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Κινητικότητας
Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλ.: 2103442273
e-mail: ktsiavikou@minedu.gov.gr

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κατόπιν της έναρξης του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2024 σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και   15/04/2024.
 -Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλετε αμελλητί  την οριστικοποιημένη αίτησή σας,  αμέσως μετά την υποβολή της, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε οργανικά, σε μορφή PDF με email στο :  mail@dide.ach.sch.gr

EGKUKLIOS_A_KYKLO_2024
Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ_34877Ε2_04-04-2024_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2024Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχ. έτος 2023-2024

– Πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας / ΕΕΠ-ΕΒΠ / Μουσικών σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και Μουσικά / Καλλιτεχνικά Σχολεία

Παροχή ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 694/13-3-23 τ.Γ’, εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ήτοι μέχρι 31/8/2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα των μετατάξεων επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΞΕ_-_29898_-_2023_-_Παροχή_ενημέρωσης_για_εκπαιδευτικούς_που_μετατάσσονταισε_θέσεις_ΕΔΙΠ-ΕΕΠ

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

– Συμπληρωματικές οδηγίες μετάταξης/απόσπασης για λόγους υγείας (Ν.4440/2016)_96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β (Νέο)