Μεταθέσεις

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το σχ. έτος 2021-2022, κατόπιν εξέτασης από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας των υποβληθεισών ενστάσεων

– Τροποποιηση_Μορια Οριστικης_Βελτιωσης_2021-22_signed
RTG1_18-05-22

Ανακοίνωση πίνακα μορίων των αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εκπ/κών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2021-2022 με την προσθήκη των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία και όσων έλαβαν μετάθεση.

6481_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2021-22_ΤΕΛΙΚΟ
RTG1_09-05-22

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

– ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

– ΥΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022_978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ
– YA ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2022-91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ
– ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2022_9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ
– ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2022_ΨΚΛΑ46ΜΤΛΗ-36Ο
– ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2022_9ΝΦΣ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ

Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων για μετάθεση Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και για μετάθεση Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. με ΕΝΓ/ΕΓΒ αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

3398_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_22_τελικο RTG1_ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ [006.ΕΕΠ-ΕΒΠ]
RTG1_ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ ΕΓΒ [006.ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΤ]

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21.02.2022 έως και 28.02.2022 και ώρα 23:59

– ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος Μεταθέσεων_6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

20652_Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2021-2022_τελικο RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]22-12-21