Μεταθέσεις

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024.
Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που έχουν αιτηθεί μετάθεση

Ενστάσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 5/12/2023 έως και Παρασκευή 8/12/2023 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, ισόγειο, Πάτρα).

Οι πίνακες μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π που έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2024

Πληροφορίες διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2610 465881

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ-ΕΒΓ 2023 – 2024
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2023 – 2024

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των αιτούντων μετάθεση για το σχ. έτος 2023 – 2024

Υποβολές ενστάσεων γίνονται δεκτές από Τρίτη 21/11/2023 έως και Παρασκευή 24/11/2023 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr (θέμα : Υποβολή ένστασης επί των πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων). Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης με αυτοπρόσωπη παρουσία, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, ισόγειο, Πάτρα).

Οι πίνακες των αιτούντων μετάθεση για μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία δεν ανακοινώνονται, διότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Οι πίνακες των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που  αιτούνται μετάθεση θα ανακοινωθούν στις 5/12/2024.

Οι πίνακες των αιτούντων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2024.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2610 465881

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2023 – 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε 2023 – 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2023 – 2024

Ανακοίνωση πίνακα μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2022-2023 με την προσθήκη των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία και όσων έλαβαν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για το 2023

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλλουν ενυπόγραφα ένσταση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, σύμφωναμε το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/1996, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από Δευτέρα 03/04/2023 έως και τις 07/04/2023 ημέρα Παρασκευή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr με θέμα: «Αίτημα διόρθωσης μοριοδότησης»).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΑ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΚΠ-ΚΩΝ-ΔΔΕ-ΑΧΑΪΑΣ_2023-24
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΗΣ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

ΑΙΤΗΣΗ

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 5/12/2022 έως και Παρασκευή 9/12/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 881.

– Αιτήσεις μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ