Μεταθέσεις

Ανακοίνωση πίνακα μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2022-2023 με την προσθήκη των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία και όσων έλαβαν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για το 2023

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλλουν ενυπόγραφα ένσταση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, σύμφωναμε το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/1996, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από Δευτέρα 03/04/2023 έως και τις 07/04/2023 ημέρα Παρασκευή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr με θέμα: «Αίτημα διόρθωσης μοριοδότησης»).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΑ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΚΠ-ΚΩΝ-ΔΔΕ-ΑΧΑΪΑΣ_2023-24
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΗΣ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

ΑΙΤΗΣΗ

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 5/12/2022 έως και Παρασκευή 9/12/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 881.

– Αιτήσεις μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών Αρμοδιότητας Δ.Ε. Αχαΐας που έχουν αιτηθεί Μετάθεση

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 21/11/2022 έως και Παρασκευή 25/11/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr  με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης για Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. θα ανακοινωθούν μέχρι τις 30/11/2022.

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 88

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ…
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟ…

Σχετικά με τις αιτήσεις μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης, βελτιώσεων

Παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση σας, να τηλεφωνείτε στην Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να οριστικοποιήσετε την αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης σας στο σύστημα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση αιτήματος μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα γραπτώς στο (https://teachers.minedu.gov.gr) και να προχωρήσετε κανονικά στην υποβολή αίτησης σας, εάν το επιθυμείτε

Πληροφ. : ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων να τα υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr και όχι τηλεφωνικά (σελ 3 εγκυκλίου μεταθέσεων).