Συνταξιοδοτική νομοθεσία (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf

Έγγραφο Γ.Λ.Κ. με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων.

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ τ.Α 193/17-09-2013) άρθρο 36 παρ.20 και 21 – τροποποιήσεις σχετικά με ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και εκπαιδευτικές άδειες.

Νόμος 4151/2013 (ΦΕΚ τ.Α 103/29-04-2013) άρθρα 1 και άρθρο 3, παρ. 3 και άρθρο 4, παρ.10. – τροποιήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα

Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-04-2012 – τροπολογία που αφορά τον χρόνο υποβολής αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β)

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

file icon pdf εγκύκλιος 13725/0092/26-1-2011 – ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 2,6,17 του Ν.3865/2010

file icon pdf N.3865/2010 -νέο συνταξιοδοτικό

file icon pdf Ν.3863/2010 – διαδοχική ασφάλιση (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf Ν.3687/2008 – Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και λοιπές διατάξεις

file icon pdf Π.Δ.169/2007 – κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο “κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων”

file icon pdf Ν.3029/2002 – Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Δελτίο τύπου

file icon pdf

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), είναι κρατική δομή Δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/6-7-2005) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματά μας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Κ.Ε.Ε. συνιστά καινοτομία στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και της ισότητας των ευκαιριών στη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας (18 ετών και άνω) και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2

file icon doc

Πληροφορίες & Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Ερμού 70, τηλ 2610 243286, κ. Δήμητρα Αποστολοπούλου.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών, αρχάριων στην πληροφορική στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

 

Περισσότερα