Συνταξιοδοτική νομοθεσία (νέο συνταξιοδοτικό)

Έγγραφο Γ.Λ.Κ. με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων.

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ τ.Α 193/17-09-2013) άρθρο 36 παρ.20 και 21 – τροποποιήσεις σχετικά με ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και εκπαιδευτικές άδειες.

Νόμος 4151/2013 (ΦΕΚ τ.Α 103/29-04-2013) άρθρα 1 και άρθρο 3, παρ. 3 και άρθρο 4, παρ.10. – τροποιήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα

Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-04-2012 – τροπολογία που αφορά τον χρόνο υποβολής αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β)

Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 226/27-10-2011) – “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”

file icon pdf εγκύκλιος 13725/0092/26-1-2011 – ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 2,6,17 του Ν.3865/2010

file icon pdf N.3865/2010 -νέο συνταξιοδοτικό

file icon pdf Ν.3863/2010 – διαδοχική ασφάλιση (νέο συνταξιοδοτικό)

file icon pdf Ν.3687/2008 – Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και λοιπές διατάξεις

file icon pdf Π.Δ.169/2007 – κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο “κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων”

file icon pdf Ν.3029/2002 – Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.