Πινάκας μορίων αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αχαΐας

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τυχόν ενστάσεων ορίζεται η Μ. Τρίτη  7/04/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ