Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ).pdf

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ.doc