Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού (αναπροσαρμογής) της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2020

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς  εξεταζόμενων  μαθημάτων  της  Γ ́  τάξης  Ημερήσιων  και  (τριετών)  Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΦΕΚ_1502Β_21.04.2020 [pdf]