Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ για Β/θμια και διατιθέμενων στην Α/θμια

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 86774/Ε2/16-7-2021 απόφαση απόσπασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το διδακτικό έτος 2021-2022 και διατέθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων, να αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος-γραφείο Β5, με την λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι 21/06/2022 αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου τους.

Πληροφ. : Νικοπούλου Ευθυμία, 2610465866