Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

– Διαβίβαση Τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0