Αποσπάσεις εξωτερικού εκπαιδευτικών σχ. έτους 2014-15

Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό
έτος 2014-2015.