ΕΠΕΙΓΟΝ!! Αιτήσεις μετάταξης βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4440/2016 (α. 18 $3)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 3, αρ. 18 του Νόμου 4440/2016 που αφορά στο Ενιαίο Σύστημα κινητικότητας και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, η αίτησή τους να απευθύνεται στο φορέα υποδοχής (π.χ. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Α’, για μετάταξη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Β’ για μετάταξη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες κλπ) και όχι στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμ.Γ’.

ΦΕΚ 224

(απόσπασμα)

Περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – Πίνακας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών – Πίνακας κατανομής ωρών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 215647/Δ2 15-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 9:00 με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ.

Εγκύκλιος

Πίνακας εκπαιδευτικών

Κατανομή ειδικοτήτων (ανακ.)

Πιστοποιητικά ΚΠγ Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Ιουνίου 2016 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη με το “γνήσιο της υπογραφής”), ως ο νόμος ορίζει.