Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος «ΑΝΩ ΠΟΛΙτισμός» του 17ου Γυμνασίου Πατρών στα Ιωάννινα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο της διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 17ου Γυμνασίου Πατρών στα Ιωάννινα

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Ολοκληρώθηκε η Α΄ Επιμορφωτική Φάση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Οι επιμορφωτές/επιμορφώτριες και όσοι επιμορφούμενοι/ επιμορφούμενες παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να προμηθευθούν τη βεβαίωση τους (μέσω του e-iep) από το σύνδεσμο Βεβαιώσεις/Απογραφικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθεί η Β’ φάση επιμόρφωσης (Φεβρουάριος – Ιούλιος 2019) η οποία αφορά ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών.