Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Σχετική εγκύκλιος, η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22 /1318/οικ.10294/24-6-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) του ΥΠΕΣ.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας www.ypes.gr, στη διαδρομή:
Διοικητική Ανασυγκρότηση > Ανθρώπινο Δυναμικό > Συλλογικά Όργανα

– Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια συμβούλια_6ΓΟΑ46ΜΤΛ6-ΑΦΙ